Billes är ett av Sveriges mest hållbara tryckerier

MILJÖTÄNK - EN SJÄLVKLARHET I ALLT VI GÖR

Billes klimatredovisning 2023

Ett klimatneutralt tryckeri

Som familjeföretag blir det naturligt att tänka lite extra på framtida generationer. Miljöarbetet är hos oss integrerat i det dagliga arbetet och alltid närvarande i tanken. Vi har utökat vår certifikat- och licensflora under åren och kan Idag luta oss mot ett brett register av märkningar, en stämpel på kvaliteten av vårt arbete helt enkelt.

Billes Tryckeri har jobbat aktivt med hållbarhet sedan 2011, och vi jobbar fortsatt med att minska vår klimatpåverkan. Det är ett motiverande och utmanande arbete som kräver sammarbete mellan alla inblandade parter i produktionskedjan för bästa resultat. De utsläpp som vi i nuläget orsakar kompenserar vi för till 100% och vi är stolta över att kunna kalla oss för ett klimatneutralt tryckeri.
GHG protokollet leder klimatrapporteringen

Klimatarbete som gör skillnad

Vad är SME Climate Hub?
SME Climate Hub är ett icke-vinstdrivande globalt initiativ som ger små och medelstora företag möjlighet att vidta klimatåtgärder och bygga motståndskraftiga företag för framtiden. The Hub är ett initiativ från We Mean Business Coalition, Exponential Roadmap Initiative och United Nations Race to Zero-kampanj i samarbete med Normative och Net Zero-teamet vid Oxford University.

Klimatkompensation av överskottsutsläpp 
Detta är något som alla företag som vill vara klimatneutrala behöver göra. Även om vi på Billes under över ett decennium har jobbat med hållbarhet orsakar vi fortfarande ett utsläpp av koldioxid. Detta utsläpp kompenserar vi för fullt ut via FN:s Carbon Offsett Platform, vi har hittills valt att investera i projekt som enbart har med förnyelsebar energi att göra.

Klimatberäkning englig GHG-protokollet
För att över huvudtaget kunna klimatkompensera behöver man veta det faktisk utsläppet man orsakar. För att få fram det beräknar man utsläppen genom att ta reda på olika värden från det gångna året så som energiförbrukning, inköpta kvantiteter av material och genomförda transporter och distributioner. För att veta vilka metoder man ska använda för att beräka utsläppen finns det olika standarder att följa. Vi på Billes har valt att använda GHG-protokollets standard The Corporate Standard och när du läser vår klimatrapport är det den som guidat oss genom arbetet.

Klimatneutralt tryckeri, klimatneutrala trycksaker
Genom att klimatkompensera alla insatsvaror som papper, kartong, tryckfärg och plåtar till hela Billes verksamhet så är inte bara Billes egen verksamhet klimatneutral utan även de trycksaker vi producerar. Billes köper dessutom klimatneutrala transporter, eller klimatkompenserar för alla transporter och distribution av trycksaker till alla kunder.

Intervju med Per Andersson, reseledaren på Billes tryckeris hållbarhetsresa

 • När Per Andersson inledde arbetet med Billes hållbarhetsarbete var den första men viktiga delen att ta reda på vilket klimatavtryck Billes egentligen har. Per Andersson gick ut Miljövetenskapligt program vid Göteborgs Universitet 1998 och finns sedan 2002 i laguppställningen hos Billes Tryckeri i Mölndal. Han leder Billes hållbarhetsresa mot att bli helt klimatneutrala. Berätta lite.

  – I dag tankas exempelvis våra egna leveransfordon till 99 procent med HVO som är en förkortning av Hydrogenated vegetable oil – ett förnybart bränsle som kemiskt sett är mycket likt fossil diesel, berättar Per.

  – Vi har också sett över förbrukningen genom att satsa på moderna, energisnåla maskiner, effektiv ventilation med värmeåtervinning. Billes tryckpressar är det som drar mest energi, nästan tio gånger mer än uppvärmningen av lokalerna, fortsätter Per.
 • Berätta lite om vad du gör rent praktiskt

  – Varje år gör jag en klimatberäkning enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG), och dess tre så kallade ”scope”. Det är klimatpåverkan från egenägda energikällor, klimatpåverkan från köpt el och värme samt indirekt klimatpåverkan. Nu inkluderas även samtliga leverantörer och alla insatsvaror samt transporter till alla kunder i miljöarbetet, berättar Per vidare.

  – Indirekt påverkan är utsläpp från källor som inte ägs av företaget, förklarar Per – exempelvis framställning av insatsvaror såsom papper, färger och tryckplåtar, transporter för inkommande material, tjänsteresor med tåg och ibland flyg.
 • Var ligger fokus just nu?

  Nu intensifierar vi samarbetet med våra leverantörer i arbetet med att sträva efter minskade CO2-utsläpp genererade vid tillverkning av och transporter av de insatsvaror som används. Även transporter av alla färdiga produkter till våra kunder är i fokus gällande CO2-utsläpp. Vi strävar efter nollutsläpp även inom detta område. Men till dess vi kan nå det, så klimatkompenserar vi de utsläpp som inte kan undvikas nu – men de blir mindre och mindre, avslutar Per.
Läs hela artikeln

Grönt drivmedel tar Billes framåt

Bengt Andersson har jobbat som chaufför på Billes sedan 2007. Sedan 2016 tankar han och kollegan Viktor Sjöstedt transportbilarna med förnybar HVO-Diesel. Övergången till förnybart har inneburit reducerade utsläpp med nästan 20 ton per år, något som Bengt är stolt över.

- Det känns grymt att vi bidrar till ett hållbart samhälle. Som yrkesförare känner jag väl till de utmaningar som transportindustrin möter, och att tanka förnybart bränsle känns väldigt tidsenligt, menar Bengt.

Billes har för närvarande 2 transportbilar, en större lastbil och en mindre skåpbil, för både interna och externa transporter.
Se alla videoklipp på Two Sides Nordics Youtubekanal
Se alla videoklipp

Vårt arbete för ett minskat klimatavtryck

Billes arbetar löpande och målmedvetet för att sänka CO2 utsläppen som verksamheten genererar. Vi har under 2024 anslutit oss till SME Climate Hub som är ett klimatinitiativ under SBT (Sicenced Based Targets)


Billes inkluderar köpta insatsvaror, tjänsteresor samt alla transporter till kunder i den årliga beräkningen av CO2 utsläpp som Billes verksamhet genererar.
 • ISO 9001 -  Kvalitetsstämpel som borgar för den goda kvaliteten på våra trycksaker och service. Genom revisioner som görs löpande av oberoende revisorer säkerställs att vårt kvalitetsarbete fungerar i alla delar och att vi jobbar löpande med att höja vår kvalitet, minska avvikelser i tryckresultat och att vi gör andra åtgärder för att förfina vår verksamhet.
  Läs mer på: sis.se
 • ISO 14001 - Är ett verktyg för ständig förbättring. Certifieringen betyder att tryckeriet arbetar löpande med att förbättra alla områden som påverkar miljön. Från rengöring av tryckpressar till anpassning av transporter och uppvärmning av lokaler.
  Läs mer på: sis.se
 • Svanen - är en kvalitetsstämpel på att Billes jobbar på ett sådant sätt att det svarar upp mot Svanens konkreta krav och kriterier för miljömärkning när det gäller allt från val av färger och lösningsmedel, till hur vi hanterar avfall och att vi återvinner restprodukter.
  Läs mer på: svanen.se
 • FSC® - genom att välja en FSC-märkt produkt visar du att du bryr dig om hur den framställts. Du visar att du föredrar varor som tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden.
  Läs mer på: fsc.org

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.